Nieuws

 • Kernboodschappen VVD Baarn Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  De Baarnse VVD heeft een prachtig programma voor de nieuwe gemeenteraad "Baarn in Balans". Welke acht punten staan centraal? Lees verder

 • Baarnse VVD leden stellen kandidatenlijst vast

  De Baarnse VVD leden hebben zaterdag hun kandidaten voor de opkomende gemeenteraadsverkiezingen gekozen. Hoe ziet onze sterke en gebalanceerde lijst er uit? Lees verder

 • Uitnodigingskader zonneweides

  28 december − De VVD Baarn is kritisch maar constructief richting zonne-energie. Grootschalige zonneweides midden in onze natuur kunnen niet rekenen op onze steun, maar wij zijn ook niet van álles uitsluiten en zoeken daarom een goed bestuurlijk kader en duidelijke prioritering. Hiermee maken wij de keuze in te stemmen met het amendement van GL, D66, CU en PvdA waarbij initiatieven separaat worden voorgelegd aan de raad. Lees verder

 • Maatschappelijk vastgoed

  02 december − Om te beginnen kunnen wij ons vinden in de stellingname van het Baarnse college dat het gemeentelijk vastgoed ondersteunend is en geen doel op zich, en kijken uit naar de verdere uitwerking van het voorgestelde scenario. Lees verder

 • Integraal Huisvestingsplan scholen

  02 december − De VVD Baarn vindt het heel belangrijk dat kinderen in Baarn kwalitatief goed onderwijs krijgen en daar hoort een goede, moderne en duurzame huisvesting bij. Wij vinden verder dat daarbij eerst goed moet worden gekeken naar renovatie of een transformatie van de huidige, vaak monumentale panden en zijn mede-indiener van de motie van die strekking. Lees verder

 • VVD fractie Baarn oktober overzicht

  © VVD Baarn

  31 oktober − De Baarnse VVD fractie kijkt terug op een geslaagde oktobermaand met een goedgekeurde begroting, een aangenomen motie over inburgering en de goedkeuring van plannen voor 67 nieuwe betaalbare woningen. Lees verder

 • Baarnse VVD leden kiezen nieuwe lijsttrekker

  26 oktober − De Baarnse VVD leden hebben de nieuwe lijsttrekker voor de opkomende gemeenteraadsverkiezingen gekozen. Na presentaties door beide kandidaten en de beantwoording van vragen vanuit de leden, viel de keuze van de leden op André van der Padt. Lees verder

 • VVD Baarn kiest lijsttrekker

  26 oktober − Vanavond, 26 oktober, kiezen de Baarnse VVD leden de nieuwe lijsttrekker voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn twee uitstekende kandidaten ... wie gaat het worden? Lees verder

 • Gemeenteraad stemt voor ontwerpbestemmingsplan Soestdijk

  30 september − Welke afwegingen hebben wij gemaakt die ertoe leiden dat wij voor het ontwerpbestemmingsplan hebben gestemd, met de nodige amendementen? Lees verder

 • Debatraad 15 september 2021 ontwerpbestemmingsplan Soestdijk

  16 september − Welke zijn de belangrijkste overwegingen van de VVD-fractie over het huidige ontwerpbestemmingsplan Soestdijk na het debat in de gemeenteraad deze week, in het licht van het uitvoerige proces van de laatste jaren en met inachtneming van zowel de aanbevelingen van HBR Advocaten en de vele insprekers? Waar liggen de aandachtspunten voor het verdere proces en komen wij met verdere moties? Lees verder

 • Geslaagde themabijeenkomst voor VVD leden over de plannen voor Paleis Soestdijk

  © Foto van voorpagina ...

  09 september − Geslaagde themabijeenkomst voor VVD leden over de plannen voor Paleis Soestdijk: Met een goede opkomst, een helder verhaal van wethouder en fractievoorzitter en een mooie discussie werd het een succesvolle avond. Het bleek dat de VVD fractie de knelpunten die zich met name toespitsen op de verkeerssituatie juist had ingeschat. Nu over aan de Raad. Lees verder

 • Gemiste kans voor Baarn

  14 juli − Wie houdt er niet van de prachtige intocht van Sinterklaas in Baarn? Onze VVD fractie heeft zich sterk ingespannen dit kinderfeest te behouden ... wie doet er mee? Lees verder

 • Raadsinformatiebrief Onderzoeksrapport tekort jaarrekening RMN

  © Pexels

  05 juli − Al jaren spelen er problemen bij RMN. Nu rapporteerde het reinigingsbedrijf geheel onaangekondigd een tekort van 675.000 Euro. De VVD-fractie heeft de raad opgeroepen om vooral in gezamenlijkheid de problemen aan te pakken. Lees verder

 • Baarn op weg naar 2022 - Algemene Beschouwingen VVD 2021

  25 juni − Is Baarn op de goede weg naar 2022? Kunnen wij ons vinden in de beleidsvoorstellen van het college, of komen er weer extra uitgaven waarvan de baten nog onzeker zijn? Lees verder

 • RMN en Nieuwe afspraken VNG-afvalinzameling en regie huishoudelijk plastic afval

  © Pexels

  03 juni − Onaangekondigde en forse kostenstijgingen bij RMN, onze afvalinzamelaar en –verwerker, baren ons al lang zorgen en resulteren in een verdere stijging van de afvalstoffenheffing. Wij zien dat het draagvlak voor het lokale afvalbeleid steeds meer op losse schroeven staat. Onze fractie gaf een helder signaal af richting het debat. Lees verder

 • Integrale toegang sociaal domein

  © GemeentenNL

  28 april − Eén goed bereikbaar loket voor alle inwoners met een zorgvraag. Dat is wat we als doel hebben opgeschreven in het coalitieakkoord in 2018. Nu, 3 jaar later, lag er een uitgewerkt plan... wat vinden wij daarvan? Lees verder

 • Motie Verkeersexamen

  © defietsmeesters

  27 april − Ons raadslid Maike Koenders nam het initiatief tot het indienen van een motie om de groep 8-ers van dit jaar, die vorig jaar door Corona geen praktijk verkeersexamen hebben gedaan, dit alsnog te organiseren. De motie kreeg een ruime meerderheid. Luister ook het radio interview. Lees verder

 • Plan van Aanpak uitnodigingskader zonne- en windenergie in Baarn

  11 maart − Wethouder Prakke's Plan van Aanpak Uitnodigingskader zon en wind houdt onvoldoende rekening houdt met onze door de raad aangenomen motie “Geen windmolens en/of zonneparken in kwetsbare natuurgebieden en landschappen”. Hoe gaan wij daar constructief, helder en transparant mee om? Lees verder

 • De Baarnsche Zoom

  © Gemeente Baarn

  09 maart − In de raadscyclus van deze maand wordt een volgende stap gezet in een belangrijk nieuwbouwproject voor Baarn... dit is een hele grote stap ineens in de goede richting. Lees verder

 • Honden Uitlaat Services

  01 februari − Over een paar maanden zijn hondenuitlaat-services niet meer welkom in de openbare bossen. Dat is niet alleen een ramp voor de kleine HUS-zelfstandigen maar ook voor werkende hondenbezitters. Hoe lossen we dat samen op? Lees verder