Uitnodigingskader zonneweides

De VVD is altijd al kritisch op windturbines en zonneweides in de kwetsbare natuurgebieden rondom Baarn. Dat bleek al uit onze motie van september 2020. We vinden het belangrijk eerst naar andere, voor mens en natuur minder ingrijpende, manieren van energie-opwek te kijken. 

De VVD wil ook haar verantwoordelijkheid nemen in de energietransitie. We ondertekenden het Baarns Klimaatakkoord en we spraken in het coalitieakkoord af dat we zoveel mogelijk klimaat neutraal zullen zijn in 2030. Het betekent niet dat we overal klakkeloos mee akkoord gaan, maar alleen op de rem staan is niet iets voor de VVD. We willen vooruit! Het liefst samen.

Dit raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen was en is voor ons geen optie. Grootschalige energie opwek door zonneweides in onze natuur kan niet rekenen op onze steun.  Daarom hadden wij in november plannen voor het amenderen van het voorstel, vooral om de prioritering van de verschillende maatregelen aan te kunnen geven. 

Na de besluitraad van 24 november hebben we veel nieuwe informatie gekregen. We hebben geconcludeerd dat het amendement dat we toen in hadden, geen goed amendement was. Zo wilden wij toen het uitnodigingskader niet vaststellen om eerst uitgebreider onderzoek te doen naar andere minder ingrijpende energie opwek. Echter, als we dit kader, dit uitnodigingskader, níet vaststellen, lopen we het risico dat we aanvragen die mogelijk gaan komen en die wij liever niet willen, niet kunnen weigeren. Er is dan immers geen kader. Dat is een belangrijke reden om het amendement van VB en CDA niet te steunen. 

Het amendement van GL, D66, CU en PvdA maakt ook bezwaar tegen het klakkeloos accepteren van het RV. En ook hier een prioritering. En een koude uitsluiting van een gebied, de Praamgracht.  Wat ons aanspreekt is dat in dit amendement wordt voorgesteld álle initiatieven voor de aanleg van zonneweides via separate raadsvoorstellen aan de raad aan te bieden. 

Een ander belangrijk verschil tussen de twee amendementen zit in het feit dat het eerste álles uitsluit en het tweede wat ruimte laat. We willen als VVD wel onze verantwoordelijkheid nemen. Constructief zijn. Daarom maken wij de keuze wél in te stemmen met het amendement van GL, D66, CU en PvdA waarbij de initiatieven worden voorgelegd aan de raad.

Dan de moties. Ook hier besloten wij de motie mbt innovatieve bronnen en technieken van GL D66 CU en PvdA te steunen. Deze motie is kort en krachtig. Met alleen zonne-energie op daken gaan we de doelstelling niet halen. We zullen verder moeten kijken.