Kernboodschappen VVD Baarn Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De Baarnse VVD leden hebben een gebalanceerd programma voor de nieuwe gemeenteraad vastgesteld. Onze acht kernpunten zijn als volgt:

KERNBOODSCHAPPEN VVD BAARN GR22: “Baarn in Balans”

Goed en betaalbaar wonen, ook voor onze jeugd en jonge gezinnen: VVD blijft de partij van de bouwers

-  Baarnsche zoom (500 woningen)

-  Laanstraat 58 (40 – 45 woningen “voorheen Drukkerij Bakker “)

-  Tolweg 2-4-6 (120 woningen)

-  Soestdijk (Paleis Soestdijk, Alexanderkwartier 70 woningen)

-  Beter besteden inbreidingslocaties

-  Voor omwonenden: draagvlak, participatie en inspraak

-  Aandacht voor ouderen bij aanbieden appartement in ruil voor eengezinswoningen

Milieu beschermen: Baarn moet de groene long blijven

-  Verduurzamen: woningen betaalbaar en slim verduurzamen (gas-loos bouwen en zonnepanelen op daken)

-  Geen grootschalige windmolenparken, zonneweiden

-  Zonnepanelen op alle daken van bedrijven

-  Overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen

 

Groen en leefbaar Baarn: Vorstelijk blijven!

-  Overlast zoals hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti aanpakken

-  Vernielingen onmiddellijk herstellen

-  Kritisch blijven over afvalbeleid (kostenaspect)

-  PMD afval achteraf scheiden (na-scheiding)  


Verkeer: Baarn moet goed bereikbaar blijven voor alle Baarnaars

-  Sluipverkeer vermijden, openbaar vervoer verbeteren

-  Zo veilig mogelijk straten inrichten in de buurt van sportclubs en scholen


Sport / Cultuur blijven beschermen

-  Subsidies zo effectief mogelijk verstrekken (aanjaagfunctie)

-  Vernieuwbouw Speeldoos

-  Voorzieningen als Bosbad, speeltuinen en kinderboerderijen behouden

-  Betere begeleiding vanuit Gemeente voor Intocht Sint, Avondvierdaagse, Oranje vereniging


Zorg dicht bij huis

-  Aanbod aan zorg, welzijn en hulp zo laagdrempelig mogelijk

-  Zorg moet betaalbaar blijven

 

Solide financieel beleid voortzetten in onze zelfstandige gemeente

-  Geen verhoging OZB (maximaal inflatiecorrectie)

-  Sluitende meerjarenbegroting blijven monitoren

 

Ondernemers: de banenmotor van onze gemeente

-  Uitbreiden en versterken van de bedrijvigheid op de Noordschil, Koot en de Drie Eiken

-  Markt verzelfstandigen en verplaatsen in de richting van de Laanstraat