Debatraad 15 september 2021 ontwerpbestemmingsplan Soestdijk

Er is aan deze vergadering al heel wat voorafgegaan. Net als de andere fracties heeft ook de VVD fractie de afgelopen jaren verschillende stappen gezet en vele overwegingen gemaakt. 

Wij vinden het belangrijk dat “ons” paleis wordt gerenoveerd. Het is een historische plek en het staat nu te verpieteren. Het Rijk heeft het verkocht. Tja, daar doen wij niets aan. Het plan van de Meijer Bergman Erfgoed groep (MBE) heeft de wedstrijd in 2017, waaraan 120 inzendingen meededen, gewonnen. Het plan dat zij hebben vinden wij een mooi plan: activiteiten gericht op de toekomst, waarbij een podium wordt gegeven aan innovatieve ondernemers, het paleis en park worden gerenoveerd en onderhouden, en het landgoed wordt voor een groot deel opengesteld voor publiek. Dat die renovatie en plannen geld kosten begrijpen wij. Dat er woningen gebouwd zouden worden om de renovatie van het paleis te kunnen bekostigen was al in 2017 bij het winnen van de tender bekend. 

De randvoorwaarden voor het ruimtelijk kader heeft de raad in april 2019 in een motie vastgelegd. Als gevolg daarvan moest MBE haar plannen bijstellen. Het voor-ontwerpbestemmingsplan werd een jaar later, vorig jaar juli, gepresenteerd en door de overgrote meerderheid van de raad aangenomen. Maar ook toen weer wel onder een aantal niet onbelangrijke voorwaarden die werden vastgelegd in een amendement. Deze lijst met voorwaarden hadden ook nu weer betrekking op natuur, verkeersafwikkeling, de renovatie, het hotel en de woningbouw. 

We kunnen stellen dat aan de gehele lijst met voorwaarden hard is gewerkt en dat vrijwel al onze “eisen” zijn ingewilligd. Zo is bijv het aantal bezoekers per evenement t.o.v. het eerdere plan teruggebracht van 10.000 naar 5.000 per evenement. Er zou volgens het winnende plan gebouwd worden op 6,1 ha. Dat is teruggebracht naar 3,1 ha. Ook op het gebied van de natuur: natuurwaarden worden verbeterd en er wordt ruimschoots gecompenseerd, op eigen terrein en daarbuiten. Begin deze maand heeft MBE aan de raad de bijgestelde plannen gepresenteerd. 

Al tijdens de behandeling van het ruimtelijk kader in april 2019 heeft onze fractie gepleit voor een extern adviseur die de gemeenteraad zou bijstaan in de beoordeling van de afspraken die gemaakt zouden worden op de verschillende niveaus; als een soort second opinion. Bij de behandeling van de motie in juli vorig jaar is die raadsadviseur er toen gekomen: HBR advocaten uit Baarn. Deze advocaten hebben in opdracht van de gemeenteraad een aantal overeenkomsten grondig bekeken. En daaruit zijn een aantal belangrijke aanbevelingen gekomen. Het college heeft in een reactie daarop aangegeven hoe, wat en waar we uitwerkingen van deze aanbevelingen moeten vastleggen. En ook de reactie van HBR advocaten op dit memo van het college bevat ook weer belangrijke aanscherpingen van de aanbevelingen. Deze zaken zijn heel belangrijk voor ons in de voortgang van het proces. We hebben zo ook nog een vraag aan de wethouder n.a.v. één van de aanbevelingen.

Natuurlijk luisteren wij ook naar de argumenten van tegenstanders; en hebben wij geluisterd naar alle insprekers van vorige week. Heel fijn: de aantallen mensen die de moeite namen naar de raad te komen of naar onze themabijeenkomst voor leden. Nu is het zo dat tegenstanders van de plannen een wel heel eenzijdige kant van de situatie schetsen. Zij doen vóórkomen alsof er een heel groot stuk bos wordt gekapt. We praten over een landgoed van 165 ha waar nog geen halve hectare (0,3 ha) bos wordt gekapt. De raad heeft namelijk al in een eerder stadium bepaald dat er vnl op het bestaande bebouwde terrein van de marechaussee gebouwd mag worden. Er is veel achterstallig onderhoud in het bos, daar gaat MBE heel veel aan doen. Feit is dat ontheffing van de provincie nodig is en daar zitten strikte voorwaarden aan. Natuurlijk was het prettiger geweest als er niet gekapt zou hoeven te worden maar het geheel overziend vinden wij 0,3 ha op 165 ha acceptabel; en vanaf de weg zullen de appartementengebouwen bovendien niet zichtbaar zijn.

De Amsterdamsestraatweg is wel een zorg die wij met verschillende Baarnaars delen. Deze provinciale weg is nú al heel druk. Het is een weg van de provincie die door de bebouwde kom van Baarn loopt. Het ontwerpbestemmingsplan spitst zich toe op het stuk weg voor het paleis langs. Voor ons is zeker ook het stuk tussen kruispunt Oranjeboom en de Escherrotonde belangrijk. Al in oktober 2019 heeft onze fractie een motie ingediend om de wethouder van verkeer te verzoeken in gesprek te gaan met de provincie over de herinrichting van Amsterdamsestraatweg; eigenlijk al los van de plannen van Soestdijk. Uit de verkeersonderzoeken die gehouden zijn a.g.v. de plannen van Soestdijk is gekomen dat de verkeersafwikkeling van de evenementen vnl ná de ochtendspits en vóór de avondspits zal zijn, en in de weekenden. Het is nú al druk en de weg wordt sowieso al aangepakt, ook al los van de plannen van Soestdijk. Ook voor de evenementen zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van openbaar vervoer, die plannen worden nog uitgewerkt. Hoe dan ook zullen we wat de verkeersafwikkeling betreft een vinger aan de pols houden. Vóór de behandeling van het bestemmingsplan in februari moet hier voor ons duidelijkheid over zijn.

Wij hebben de MBE de afgelopen jaren leren kennen als een toegewijde eigenaar van het landgoed en het paleis, die zeer bereid is naar de (vele) eisen en wensen van Baarn (en Soest) te luisteren en tegemoet te komen. Dat blijkt eenvoudigweg uit de (positieve) ontwikkelingen die er de afgelopen jaren zijn geweest in de plannen. Menig ondernemer zou zijn afgehaakt na zoveel kritiek en langzame processen.  Voor Baarn is het goed dat er weer leven in het paleis komt, dat het paleis gerenoveerd wordt, het park openbaar toegankelijk, en Baarn daarmee op de kaart.  

Wij zullen in overleg met andere fracties voor de besluitraad een motie voorbereiden waarin de aanbevelingen van HBR worden genoemd. 

Suzanne Oortman Gerlings

Fractievoozitter VVD Baarn