Baarn op weg naar 2022 - Algemene Beschouwingen VVD 2021

Wat een raar jaar was dit. Wie had vorig jaar kunnen bedenken dat we tot deze maand nog steeds digitaal zouden vergaderen? En wat ben ik blij vandaag mijn collega’s voor het eerst sinds lange tijd weer in het echt te zien.  Het waren, en zijn, nog onzekere tijden maar dankzij alle maatregelen en dan vooral de vaccinaties zitten we weer op het goede spoor. Het is een groot compliment aan het demissionaire kabinet waard want ga er maar aan staan!  Een toestand als dit met Corona hadden we toch nog nooit eerder aan de hand gehad? Het goede nieuws is dat het goed komt, we weten nog niet precies hóe, maar het komt goed. Omdat we gezien hebben wat we samen kunnen doen.

Nu het er op lijkt dat we de goede kant op gaan is er weer perspectief! En dat is dan mijn bruggetje naar dat wat wij hier vanavond bespreken. De perspectiefnota. Met daarin de kaders voor de begroting van de komende vier jaar. Volgend jaar zijn de verkiezingen dus zoals gebruikelijk worden er op korte termijn geen grote beleidswijzigingen aangekondigd door het college. Desalniettemin gebeurt er genoeg en dit is voor de VVD fractie dan ook een goed moment om het college te complimenteren met dat wat er de afgelopen jaren is bereikt. Ik noem een paar resultaten: naast mooie bouwprojecten op inbreidingslocaties zijn belangrijke stappen gezet naar een volledig nieuwe en innovatieve woonwijk, een nieuwe Speeldoos met bibliotheek is in wording, een prachtig gerenoveerd Cantonspark, de basis voor de energietransitie in Baarn is gelegd, centrumondernemers-pandeigenaren en gemeente zijn actief met elkaar in gesprek voor een levendig centrum, financieel gezien staat Baarn er redelijk voor,  het “1 loket voor alle zorg” is in de maak  en laten vooral niet vergeten dat wat er is gedaan om Baarnse ondernemers door de Corona crisis te slepen. 

En dan nu naar de perspectiefnota: 

We lezen dat het college de ontwikkelingen die er binnen de gemeente spelen heeft onderverdeeld in 3  werkwoorden: consolideren, repareren en anticiperen. En zo hebben wij de perspectiefnota doorgelezen en langs die lat hebben we de genoemde ontwikkelingen gelegd. En al lezende kwam de vraag naar voren: welke afwegingen zijn gemaakt bij die 3 uitgangspunten? Wethouder Prakke gaf mij een uitgebreid antwoord op die vraag tijdens de informatieraad. Het kwam er op neer dat er volgens hem telkens uiteindelijk een voornamelijk financiële overweging was gemaakt. Maar is dat dan wel zo? Want bij de verschillende ontwikkelingen wordt juist uitbreiding van het aantal fte’s gevraagd. Bijvoorbeeld als het gaat om extra capaciteit voor de bestrijding van ondermijning, voor inwonerparticipatie, een extra armoederegisseur, externe inhuur voor een haalbaarheidsonderzoek en extra geld dat wordt uitgetrokken voor een campagne m.b.t. afvalscheiding. En waar valt dat dan onder, onder consolideren, repareren of anticiperen?  Over de communicatiecampagne en extra handhaving m.b.t. afvalscheiding staat in de perspectiefnota: “het is niet van tevoren te zeggen of de investering in deze campagne en extra handhaving zich zal terugverdienen.” Het gaat over € 52.000 voor komend jaar en € 32.000 de jaren erna! Waarom nu dan zoveel geld uitgeven? Laten we gewoon wachten tot na de evaluatie. Hier zullen wij over 2 weken een amendement voor indienen.

Wij kunnen ons zeker vinden in het duurzame financieel beleid dat het college laat zien. Voorkómen van budgetoverschrijdingen en het actief sturen daarop, realistisch begroten, het dekken van structurele lasten door structurele baten: het zijn zaken die wij als VVD graag zien. Zeker nu er geen lucht meer in de financiën zit, is voorzichtigheid geboden. En dat feit is op zich zorgelijk te noemen. De herverdeling van het gemeentefonds vanuit Den Haag is een jaar doorgeschoven en het ziet er niet naar uit dat er een voordeel voor Baarn in zit, maar de manier waarop het college e.e.a. incalculeert stemt ons tamelijk gerust. De aanhoudende stijging van de kosten van de zorg en ook de schommelingen in de effecten van de vereveningsafspraken met andere gemeenten krijgen volop de aandacht van het college en die monitoring is ook nodig.  Ondanks deze financieel lastige tijden blijft de algemene reserve boven de minimale eis en het minimale weerstandsvermogen.

Voor wat betreft de energietransitie blijft ons principe: hou het simpel en nuchter. Zorg dat inwoners keuzevrijheid hebben en gebruik je gezond verstand. Over de RES gaan we het morgen nog hebben.

Er hangt een prijskaartje aan onze deelname aan de verschillende samenwerkingsverbanden. Deze gemeenschappelijke regelingen zouden een efficiency voordeel op moeten leveren en dat is vaak ook zo. Bij de RID en RMN hebben we daar onze twijfels over. Daar verwachten we de komende jaren vanuit het college een extra kritische blik op. 

Wij zijn graag bereid, vooruitlopende op het raadsvoorstel waarover deze raadscyclus het besluit valt, extra geld te investeren in uitbreiding van de griffie. We zien het belang van goede ondersteuning van de raad en het komt ten goede aan het democratisch proces. We prijzen ons gelukkig met een actieve griffier en denken dat extra bemensing de griffie nog beter maakt.  

Wat de VVD betreft zijn we op de goede weg naar 2022.  Het zijn verwarrende tijden maar het komt echt goed. De uitgangspunten van deze perspectiefnota zou ik graag in een andere volgorde noemen: we repareren wat de coronacrisis kapot heeft gemaakt, we consolideren dat wat we in Baarn voor goeds hebben en anticiperen op al het moois dat nog komen gaat.

En één van die mooie dingen is de intocht van Sinterklaas. Misschien wordt dat weer het eerste feest na Corona dat we in Baarn weer als vanouds samen kunnen vieren. Het enthousiaste Sinterklaas comité heeft steun nodig van inwoners en sponsoren. En van de gemeente. Daar zullen wij over 2 weken een motie voor indienen.  

Voorzitter, ik rond af. Laten we met z’n allen de schouders eronder zetten en zorgen dat iedereen die kan, meedoet. 

Suzanne Oortman Gerlings
Fractievoorzitter VVD Baarn