RMN en Nieuwe afspraken VNG-afvalinzameling en regie huishoudelijk plastic afval

© Pexels

In de maand mei stonden de jaarstukken 2020, de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) op de agenda in Baarn. Onaangekondigde en forse kostenstijgingen bij onze afvalinzamelaar en –verwerker baren ons al langer grote zorgen, zeker omdat ze voor onze inwoners opnieuw resulteren in een forse stijging van de afvalstoffenheffing. Wij vinden een goede afvalverwerking van wezenlijk belang, maar zien dat het draagvlak voor het lokale afvalbeleid steeds meer op losse schroeven staat. Volgende maand en in het najaar zullen we daarom inhoudelijk debatteren over het functioneren van RMN en het omgekeerd inzamelen van ons afval gaan evalueren.

Als fractie wilden we ook nu al een helder signaal afgeven in het afvaldossier. We hebben ons college daarom gevraagd of zij de Motie die door de gemeente Gooise Meren is ingediend in de komende ALV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het VNG-beleid rond de afvalinzameling mede willen indienen of steunen.

Het doel van deze motie is om aan de VNG duidelijk te maken dat er een onafhankelijker opstelling van de VNG gevraagd wordt in haar beleidsontwikkeling, waarbij het échte publieke belang (i.p.v. het belang van de afvalinzamelaars en -verwerkers) centraal staat, d.w.z. daadwerkelijk milieurendement, kosten en inspanning door c.q. dienstverlening aan burgers.

Met de VNG-motie hoopten we een eerste stap te kunnen zetten in het ontwarren van alle belangen in het complexe afvaldossier door er constructieve, maar ook kritische opmerkingen bij te plaatsen. Het antwoord op onze mondelinge vraag aan het college, was -tot onze teleurstelling- echter ontkennend. Ook de daarna door ons in de raad ingebrachte Motie ‘Nieuwe afspraken VNG afvalinzameling en regie huishoudelijk plastic afval’ haalde het helaas net niet (voor 8/tegen 10), maar er lijkt wel een omslag in dit dossier te komen. We blijven dus volhouden.

Tot slot lijkt het ons van belang dat de VVD in zoveel mogelijk gemeenten blijft proberen om de afvalinzameling en –verwerking in goede banen te leiden, waarbij we naar onze mening de volgende doelen goed voor ogen moeten houden: daadwerkelijke milieuwinst, acceptabele kosten en een goede dienstverlening aan onze inwoners.

Met bijzondere dank aan Hugo Bellaart (gemeenteraadslid VVD Gooise Meren) voor het delen van zijn waardevolle, inhoudelijke kennis op de dossiers GAD/RMN, Milieu en Duurzaamheid!