Plan van Aanpak uitnodigingskader zonne- en windenergie in Baarn

Vergadering Debat in de Raad 10 maart 2021

Vorige week heeft collega-woordvoerder de heer Van der Meij een paar stevige piketpalen geslagen in de discussie over opwek van zonne- en windenergie in Baarn. Ons inziens nodig, omdat het erop lijkt dat wethouder Prakke met het Plan van Aanpak Uitnodigingskader zon en wind (d.d. 10 februari 2021, verder: PvA), onvoldoende rekening houdt met onze op 23 september 2020 door de raad aangenomen motie “Geen windmolens en/of zonneparken in kwetsbare natuurgebieden en landschappen.”

In het PvA staat namelijk dat vooraf alléén milieutechnische uitsluitingen worden gebruikt en dat andere uitsluitingen zoals natuur of monumenten niet vooraf worden gesteld, maar dat daar het gesprek nog over wordt gevoerd. Daarmee wordt naar onze mening de motie niet uitgevoerd.

Vandaar het constructieve alternatief dat wij aan de raad voorleggen. Uitgangspunt hierbij is dat wij bij de opwek van zonne- en windenergie een zo helder en transparant mogelijke inspraak willen bereiken. Dus optimale participatie, zoals onder de nieuwe Omgevingswet. Hoe denken we dit te kunnen bereiken?

Ten eerste: we vervangen het derde aandachtspunt van het PvA (blz. 4) door de oproep van de eerder aangenomen motie. Dan geldt als uitgangspunt om:

“… in de zoektocht naar overige kansrijke gebieden ter realisatie van 49% CO2-reductie in 2030 vast te houden aan de uitdrukkelijke wens om de volgende gebieden niet aan te wijzen als mogelijke zoeklocatie voor het plaatsen van grootschalige windparken en zonneweiden: NNN-gebieden, N2000-gebieden en gebieden nabij ecopassages, zoals de bossen van Baarn en Lage Vuursche en het open landschap Arkenheem.”

Ten tweede voegen we aan dit heldere uitgangspunt van Nee, vervolgens wel een belangrijk woord toe, namelijk: tenzij,

Zo kunnen initiatiefnemers met goede plannen komen, die in lijn zijn met de motie, waarover zij met omwonenden hebben overlegd en waarvoor draagvlak is gevonden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een agrarisch ondernemer die een concreet voorstel doet voor een kleine windturbine op zijn eigen grond.

Als VVD geloven wij in optimale participatie tussen potentiële initiatiefnemers en inwoners, bedrijven en andere stakeholders, waardoor echte inspraak en maximaal draagvlak kan worden bereikt. Dus: nee, geen grootschalige windparken en zonneweiden in onze kwetsbare natuurgebieden en landschappen, tenzij er concrete, kleinschalige initiatieven zijn waarvoor vooraf draagvlak is.

Tot slot herhaal ik graag dat wij als VVD staan voor liberaal groen, d.w.z. dat doen wat haalbaar is en daarbij ons gezonde verstand gebruiken. En in dit geval zou ik daaraan willen toevoegen dat we vooral ook vertrouwen op het gezonde verstand van onze inwoners.

Maike Koenders