Raadsbesluit Speeldoos

Het raadsvoorstel voor de vernieuwbouw van de Speeldoos en bibliotheek is aangenomen. De raad heeft dit besluit twee maal uitgesteld om verder onderzoek. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat het zeer onverstandig zou zijn een nieuwe Speeldoos in het centrum te bouwen, niet alleen om financiële redenen, maar ook vanwege de operationele risico's.

© VVD Baarn

Gisteravond is het raadsvoorstel voor de vernieuwbouw van de Speeldoos en bibliotheek met 13 voor en 6 stemmen tegen aangenomen. 

De raad heeft het besluit om te starten met de vernieuwbouw van de Speeldoos aan de Rembrandtlaan de afgelopen anderhalf jaar al 2x uitgesteld om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een theater en bibliotheek in het centrum. De VVD heeft daar toen mee ingestemd omdat wíj ook écht hoopten dat op de unieke locatie van de Arcade de bouw van een cultureel centrum mogelijk zou zijn.

De afgelopen maanden hebben de onderzoeken helaas uitgewezen dat het méér dan onverstandig zou zijn een nieuwe Speeldoos in het centrum te bouwen. 

De VVD wordt soms verweten dat we alleen naar geld kijken. Hier leest u dat dat niet zo is: 

De afgelopen weken is door partijen geprobeerd aan te tonen dat de projectontwikkelaar de gronden en panden van de Arcade begin volgend jaar misschien al in bezit heeft en deze misschien wel voor een mooi prijsje aan de gemeente verkoopt. Dat parkeren op de Brink misschien geen probleem is want bezoekers lopen wel 400 meter voor een voorstelling. Dat het noodzakelijke bestemmingsplan misschien wel zonder morren van omwonenden zal worden gewijzigd. Dat de komst van een theater in het centrum misschien wel zorgt voor meer voetstappen in de Laanstraat. Ja, en dan is er ook nog het financiële argument. Dat de € 20 miljoen die geleend moet worden toch over 40 jaar kan worden uitgesmeerd en dan met deze lage rente. Ja dat laatste is inderdaad aantrekkelijk maar er moet weldegelijk worden terugbetaald en alles wat je hiermee aan extra lasten krijgt kan niet worden uitgegeven aan andere zaken die voor onze inwoners belangrijk zijn. We hebben voor volgend jaar een sluitende begroting maar er komen voor de gemeentekas gegarandeerd moeilijke tijden. 

Nog voor alle duidelijkheid: de kosten van vernieuwbouw aan de Rembrandtlaan zijn geraamd op ruim € 8 miljoen en niet   € 12 miljoen zoals partijen gisteravond beweerden! , op de Brink ruim € 20 miljoen. € 8 Miljoen of € 20 miljoen is wel een verschil toch?

Ook gaat het niet om een “opknapbeurt” zoals partijen beweerden, dan zou € 8 miljoen inderdaad veel zijn, maar om een stuk nieuwbouw, natuurlijk ook omdat de bibliotheek er bij komt, en van de theatermogelijkheden.

Eén van de voorstanders van een theater op de Brink zei vorige week in de debatraad: we moeten ons als raad niet door risico’s laten leiden. De VVD vindt het wél belangrijk om die risico’s af te wegen. En dat hebben wij gedaan. 

De afgelopen weken hoorden we vaak: toon lef! Ja, dat kun je zeggen als het om je eigen (privé) geld gaat en om een investering in je eigen bedrijf. Daar mag je een gemeente niet mee vergelijken. Wij gaan graag zorgvuldig om met gemeenschapsgeld.

Onze conclusie is dat het voorstel dat het college doet om de vernieuwbouw aan de Rembrandtlaan te starten ook wat ons betreft het beste is voor Baarn. Wél hebben we nog erg getwijfeld of het dan plan B moest zijn. Het sobere plan A was immers het plan waar we begin vorig jaar mee hebben ingestemd. Inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder, de prijzen zijn uiteraard gestegen. Na bestudering van de stukken en gesprekken met de Speeldoos zien we dat de exploitatiemogelijkheden voor de Speeldoos en bibliotheek bij plan B aanzienlijk meer potentie hebben dan bij plan A.  En dat is voor ons belangrijk: dat deze prachtige voorzieningen samen met de volksuniversiteit een zo gezond mogelijke exploitatie kunnen laten zien waardoor we deze voorzieningen ook op langere termijn voor Baarn kunnen behouden.

We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan de onderzoeken naar de mogelijkheid voor een theater op de Brink. Zeker ook de projectontwikkelaar die zijn nek heeft uitgestoken. En alle betrokken inwoners die van zich hebben laten horen.

We hopen van harte dat Jeegee verder gaat met hun oorspronkelijke plan voor de Arcade tw appartementen. En dat het Escher belevingscentrum een goede trekker voor het centrum wordt. Met op de Hoofdstraat een bundeling van maatschappelijke organisaties zoals PIT, RTV Baarn en Welzijn Baarn. Wordt vervolgd!