AB 'light'

De Algemene Beschouwingen zijn dit jaar een versie 'light'. De VVD Baarn heeft punten van kritiek, maar ook lof en complimenten. Zo maakt de VVD al jaren een punt van kosten en efficiency van afvalverwerking en heeft meermaals aangedrongen op woonplaats-controle bij het recyclestation. Positief is wel dat de OZB-verhoging beperkt blijft tot inflatie. Met deze begroting kunnen we verder bouwen.

© VVD Baarn

AB “light” oktober 2020 

Het zijn moeilijke tijden voor ons allemaal met het toenemende aantal Corona besmettingen en de onzekerheid die dit teweeg brengt. Voor de gezondheid van ons allen, maar ook voor de economie en niet in de laatste plaats voor de saamhorigheid in onze samenleving. Vooral dat laatste is zorgelijk: waar wij staan voor verantwoordelijkheid, zien we groepen in onze samenleving vervallen in complottheorieën en het ontkennen van het virus. Dat men daarmee de eigen gezondheid in gevaar brengt is al kwalijk, maar dat die van anderen hierdoor letterlijk in levensgevaar worden gebracht is onacceptabel.

Ook het feit dat wij dit jaar onze Algemene Beschouwingen later en in verkorte vorm houden is een gevolg van Corona. Ook in dat opzicht is het dit jaar anders dan anders en daarom noem ik het de light-versie van de Algemene Beschouwingen. Het neemt niet weg dat wij graag onze mening geven over de deze maand voorliggende begroting. 

Allereerst wil ik namens mijn fractie de waardering uitspreken voor de weer beter leesbaar geworden begroting en, heel belangrijk, een sluitende meerjarenbegroting. En ook dank voor de beantwoording van onze technische vragen. Bij het steeds leesbaarder worden van de begroting zou het mooi zijn als dan ook nog secuurder gekeken zou worden naar tellingen in de overzichten. Want daar zitten nog wel een aantal verschillen in! Dat moet volgend jaar beter.

Als wij de begroting onder ogen krijgen, leggen wij die als fractie vaak als eerste naast de perspectiefnota. En dan stellen we ons de vraag: heeft het college goed naar de raad geluisterd v.w.b. de opmerkingen die gemaakt zijn n.a.v. de perspectiefnota? Dit jaar zien wij een groot verschil tussen de perspectiefnota en de begroting voor volgend jaar. Het college kan dit goed verklaren maar wij willen hier toch wel bij opmerken dat er een andere wind lijkt te waaien dan voorgaande jaren.

De Algemene Reserve wordt regelmatig aangesproken voor belangrijke uitgaven voor onze inwoners. In deze begroting wordt de Algemene Reserve versterkt door een hypotheeklening om te zetten naar een lening met een lager rentepercentage. Dat betekent wel dat onze schuld oploopt doordat de boeterente omgezet wordt in een lening. Dat heeft tot gevolg dat onze leencapaciteit afneemt. Dat kan gevolgen hebben voor belangrijke besluiten in de nabije toekomst bijvoorbeeld t.a.v. de 3 scenario’s voor een vernieuwd theater.

Corona heeft invloed op de financiën van de gemeente. En ook al komt het Rijk hier nu ruimhartig in tegemoet, het is verstandig rekening te houden met kosten als gevolg van de pandemie voor Baarn. Het college reserveert hier € 250 /m voor, en dat vinden wij een goede keuze.

Opvallend is ook de nog altijd grote post 'inhuur' op de personele begroting. Vacatures staan lang open, soms wel 1,5 jaar. Wij hopen dat de nieuwe gemeentesecretaris hier werk van gaat maken en “strategisch personeelsbeleid” hoog op haar ‘to do’ lijst zet.

Dan de lastenverzwaring voor inwoners t.a.v. afval, deze is nog nooit zo groot geweest. Maar liefst 57%!  De VVD maakt al jaren een punt van kosten en efficiency van afvalverwerking. Wij kijken uit naar de evaluatie van de efficiency van afvalscheiding in onze gemeente begin volgend jaar, maar we zouden het liefst nu al overgaan op náscheiding. 

De tariefsverhoging van de afvalstoffenheffing is mede het gevolg van het grotere aanbod op het recycling station en de verwerkingskosten hiervan. Onze fractie heeft in het verleden al aangedrongen op woonplaats-controle bij het aanbieden van afval op het recyclestation. Tot op heden is het mogelijk dat vanuit omliggende gemeenten vuil wordt aangeboden omdat er in Baarn nauwelijks controle plaatsvindt, dus ook niet of er bedrijfsafval gestort wordt.  Als je naar de omliggende gemeenten Bunschoten, Huizen en Hilversum kijkt waar wel controles plaatsvinden en een maximum geldt voor het aanbieden en waar over het meerdere dat aangeboden wordt bijbetaald moet worden, dan is het te begrijpen dat er extra afval in Baarn terecht komt vanuit deze gemeenten. 

Wij vinden in ieder geval dat de grote tariefstijging een betere discussie verdient dan dat we hier nu in deze begroting mee worden geconfronteerd. Waarom is dit niet in de Perspectiefnota vermeld? Nu worden we er door overvallen, we hadden dit toch eerder kunnen weten zodat we het hadden kunnen bespreken? Positief voor inwoners is dat de OZB-verhoging beperkt blijft tot het inflatiepercentage. Dat kun je dan “vanzelfsprekend” noemen maar in deze tijd van zoveel onzekerheid is het goed dat hier in ieder geval zekerheid over is. 

We zijn blij dat het college serieus aandacht besteedt aan inwonerparticipatie, om betrokkenheid te vergroten en problemen achter te voorkomen. We zagen al bij verschillende bouwprojecten dat dat vruchten afwerpt. Mensen willen immers invloed hebben op hun eigen woonomgeving. Helaas gaat het nog niet altijd goed, zo zagen we onlangs in de Hoofdstraat.  Participatie is niet alleen er over praten, maar ook gewoon dóen.

Dit zijn de opmerkingen die wij n.a.v. de begroting op dit moment hebben. Punten van kritiek maar zeker ook lof en complimenten. Want het is ook voor het gemeentebestuur in deze onzekere tijden niet gemakkelijk de winkel door te laten draaien. We hebben nog ruim een jaar tot de volgende verkiezingen. Met deze begroting kunnen we verder bouwen. 


Suzanne Oortman Gerlings

Fractievoorzitter VVD Baarn