Baarn gaat verder

De Baarnse VVD kan zich vinden in de flexibiliteit in de nieuwe mobiliteitsvisie, en vergroot de transparantie van de uitvoeringsagenda door een unaniem aangenomen amendement

Verkeer en vervoer en mobiliteit zijn onvermijdelijke gevolgen van menselijke activiteiten, en de ontwikkelingen op ruimtelijk, maatschappelijk, sociaal en technisch gebied vragen om een visie m.b.t. mobiliteit. In december heeft de Baarnse gemeenteraad de uitgangspunten en ambities voor zo'n mobiliteitsvisie vastgesteld, waarbij duurzaamheid, bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en gastvrijheid de thema's waren. Afgelopen maand stond de nota "Baarn gaat verder" op de agenda van de raad.

 

In december hebben we als VVD-fractie aandacht gevraagd voor fietsparkeren en aangedrongen op flexibiliteit, en beide vinden we naar tevredenheid terug in de mobiliteitsvisie. En het was ook goed om de wethouder in ‘Informatie in de Raad’ te horen verklaren: "Het college kiest er bewust voor niet de automobilist te gaan pesten."
Want wat de VVD betreft zijn
mobiliteitsgedrag en keuze voor een type voertuig, behoudens wettelijke voorschriften en beperkingen, een vrije keuze. Aan die vrijheid hechten wij zeer, ook al willen we mensen uitnodigen en verleiden tot gedragsverandering.

De druk op de openbare ruimte is groot en het geld is schaars. Het zal dus een hele uitdaging worden om de vele ambities op vele gebieden in de mobiliteitsvisie te realiseren, waarbij maatwerk, creativiteit, slim investeren en alles zo efficiënt mogelijk aanpakken belangrijk zijn. Maar gelukkig hoeft het niet allemaal tegelijk. Er wordt een mobiliteitsagenda opgesteld en in de uitvoeringsagenda wordt per jaar vastgesteld op welke ambities geacteerd gaat worden.

Die uitvoeringsagenda is echter weggestopt in het dikke boekwerk van de begroting.
Omdat de VVD het belangrijk vindt dat de beschikbare middelen zo goed mogelijk worden besteed en we in een vroeg stadium willen kunnen bijsturen, hebben we een amendement ingediend dat ervoor zorgt dat het college de uitvoeringsagenda voortaan al in het tweede kwartaal aan de raad voorlegt. Dit amendement is unaniem aangenomen.
Op deze manier kunnen we goed de vinger aan de pols houden, en we hopen dat het college voortvarend aan de slag gaat met de vele uitdagingen waarvoor de mobiliteitsvisie Baarn stelt. Er is genoeg te doen!