Voor-ontwerpbestemmingsplan Soestdijk juli 2020

© VVD Baarn

Er moet iets gebeuren met “ons” paleis. Het moet een nieuwe bestemming krijgen voor een heel lange termijn. Een bestemming waar we maatschappelijk en cultureel gezien wat aan hebben en waarbij het voortbestaan van het paleisgebouw en tuinen als nationaal historisch erfgoed zoveel mogelijk wordt gegarandeerd. Daarom werd door het Rijk een wedstrijd uitgeschreven en Made by Holland won deze tender. De afgelopen 2,5 jaar kreeg het gewonnen plan steeds meer vorm en ook werd steeds meer duidelijk wat we kunnen verwachten.

Nu rust er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van Baarn en specifiek onze gemeenteraad. Want voor de realisatie van de plannen moet wel eerst het bestemmingsplan gewijzigd worden. Dat is een lang traject dat begint met dit voorontwerp bestemmingsplan. Het is een verantwoordelijkheid maar ook een eer voor ons als raad. Want hoe bijzonder is dit plan! Het is een groot en duurzaam plan van ervaren ondernemers met lef en grootse ideeën. Allemaal met het doel het landgoed en de tuinen te herstellen en te behouden. Dit plan zorgt voor een bestemming van ons paleis voor volgende generaties. 

Wij willen graag beginnen met de ambtelijke organisatie te bedanken voor - en te complimenteren met - de zorgvuldigheid en snelheid waarmee de raad de afgelopen tijd van de nodige informatie is voorzien, Albert van ‘t Riet in het bijzonder. Knap werk!

De klankbordgroepen hebben namens inwoners van Baarn en Soest, en namens ondernemers uit Baarn en Soest, een belangrijke en actieve rol gehad in het proces naar dit voorontwerpbestemmingsplan. Zij hebben uitgebreid meegedacht en kwamen met conclusies waaruit blijkt dat er, ondanks de reeds uitgevoerde onderzoeken en de toegepaste zorgvuldigheid, zeker nog naar oplossingen moet worden gezocht op terreinen van natuur, parkeren, geluid, etc.

Ook de provincie Utrecht heeft een aanzienlijke rol in het proces. We lazen in de brief van provinciale staten dat de meningen daar overwegend positief zijn.

Veel mensen hebben de afgelopen weken laten weten wat ze vinden van de plannen, via de mail en via de inspraakmogelijkheden die er ruimschoots zijn geweest. Ook dat is heel waardevol, daar kunnen we wat mee.

Natuurlijk hebben we begrip voor mensen die zich zorgen maken over wat komen gaat. We hebben zelf ook nog wel wat serieuze aandachtspunten.  

Allereerst de natuur. De prachtige tuinen en bossen rondom het paleis moeten zoveel mogelijk behouden blijven. Wij zijn er van overtuigd dat dat ook gebeurt in dit plan. Ja, er moet wat gekapt worden naast het marechausseeterrein voor de bouw van de appartementen maar de hoeveelheid, gezien de grootte van het gehele landgoed en omgeving, is voor ons acceptabel. De zorgvuldigheid waarmee de initiatiefnemers handelen t.a.v. de natuur stelt ons zeker gerust. Wat meer vertrouwen in de MBEG zou wat ons betreft op z’n plaats zijn!

Dan het parkeren op piekmomenten. Wij denken dat het mogelijk moet zijn om voor de piekmomenten, dus op druk bezochte dagen, een oplossing te vinden om te parkeren buiten de paleistuin en zonder gebruik te maken van het weiland aan de Praamgracht. Door het inzetten van pendelbussen vanuit de al bestaande grotere parkeerterreinen in de omgeving. En natuurlijk door het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer, de fiets en de combinatie daarvan. Wij dienden daarom daar samen met andere partijen een motie hiervoor in.

Dan de verkeersafwikkeling. Op initiatief van onze fractie werd in december j.l. een motie ingediend, en unaniem aangenomen, om het college te verzoeken in gesprek te gaan met de provincie over de Amsterdamsestraatweg. Het wordt immers steeds moeilijker voor Baarnaars die weg op te komen en ook voor Soesters stroomt het niet bepaald lekker door. Met de komst van meer bezoekers aan Soestdijk wordt dat natuurlijk alleen maar moeizamer. Het gaat niet alleen om de Amsterdamsestraatweg. Daarom dienen wij vandaag een motie in om niet alleen de Amsterdamsestraatweg als onderwerp van het gesprek met de provincie te laten zijn maar àlle provinciale wegen rondom het paleis.

Al bij het uitschrijven van de tender door het Rijksvastgoedbedrijf hebben wij als raad meegegeven dat de winnaar ook de Baarnse, en natuurlijk ook de Soesterse, ondernemers niet moet vergeten. Wij hebben uitstekende bedrijven die hun steentje kunnen bijdragen aan de renovatie van het paleis en de andere activiteiten die zullen gaan plaatsvinden. Om dat concreter te maken dienden we samen met bijna alle andere partijen in deze raad een motie in om de MBEG op te roepen daar gebruik van te maken.

Een betrokken Baarnaar sprak over de verschillende opties voor het paleis en landgoed.

De opties: “niets doen en zien hoe het landgoed verpaupert” of “inpakken in vershoudfolie en er alleen maar naar kijken” zijn wat de VVD betreft echt geen opties. Dan kiezen wij heel graag voor de optie 3 : 

“we omarmen de mogelijkheid die zich nu voordoet”.