Perspectiefnota 2021-2024: VVD Baarn fractiestandpunt

Eén van de eerste zinnen van ons coalitieakkoord luidt: we zijn gericht op de toekomst en realiseren creatief de uitdagingen en opgaven. Met die “uitdagingen en opgaven” bedoelden we twee jaar geleden de maatschappelijke opgaven zoals de klimaat- en de energietransitie, de woningbouwopgave, het verbeteren van het ondernemersklimaat, het op orde houden van de gemeentelijke financiën, het voldoende ondersteuning bieden aan inwoners die dat nodig hebben, het in stand houden van onze voorzieningen etc. etc. Maar wie had kunnen bedenken dat we voor de uitdaging Corona zouden komen te staan?

We zijn blij, en ook best een beetje trots, dat onze minister-president Mark Rutte en zijn kabinet ons land door deze crisis heen loodsen. Dat er gekozen is voor een strategie die zoals het er nu naar uitziet succesvol is voor de volksgezondheid. En dat er daarnaast in een vroeg stadium regelingen zijn getroffen voor ondernemers om de eerste financiële zorgen te kunnen verzachten. Maar wat de gevolgen verder op korte en langere termijn zullen zijn, dat is nog onduidelijk. 

Daarom delen wij graag een compliment uit aan het college voor de perspectiefnota. Want hoe moeilijk is het om in deze situatie vooruit te kijken en plannen te maken.  “Beleidsarm en conserverend” zijn de termen die het college gebruikt. En dat is wat ons betreft passend voor de situatie. Eerst even aankijken wat de nabije toekomst ons brengt. Tegelijkertijd lopen er toch ook een aantal “opgaven” door. 

Ik ga niet ieder onderdeel van deze Perspectiefnota bespreken, het zijn immers geen Algemene Beschouwingen, maar ik wil er wel een paar voor ons opvallende zaken uithalen. 

We liggen op schema wat betreft woningbouw. Landelijk zijn 850.000 nieuwe woningen nodig, wij zetten voor Baarn in op 850 tot het jaar 2030. Mooie projecten zijn afgerond en verschillende projecten staan in de startblokken. Het is goed te constateren dat omwonenden bij steeds meer projecten in een vroeg stadium worden betrokken. Dat bespoedigt lange trajecten. De invoering van de nieuwe Omgevingswet is dan wel wat uitgesteld, we zien dat er in het gemeentehuis volop aan gewerkt wordt om één en ander straks in goede banen te kunnen leiden en dat ook de gemeenteraad daar in wordt meegenomen.

Duurzaamheid is ook een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt en dat moet ook. Zo is er een aantal Baarnaars die zich op vrijwillige basis inzet voor een Duurzaam Baarn. Daar spreken wij graag onze dank aan uit.  Baarn heeft veel oudere huizen en is daarom niet te vergelijken met de relatief eenvoudige duurzaamheidsmaatregelen voor nieuwbouwprojecten die in Vinex wijken elders plaatsvinden. Wij begrijpen dat de keuze van het college voor “de minimale variant” voor dit moment de beste. Met “voor dit moment” bedoelen we “met de beperkte middelen” die momenteel beschikbaar zijn. Het stimuleren van isoleren en energiebesparing en het stimuleren van energieopwekking zijn natuurlijk zaken die horen bij de regierol van de gemeente. We zouden er wel voor willen pleiten dat zodra er wat meer financiële ruimte in zicht is we op het gebied van duurzaamheid een extra stap zetten. De vraag die we aan de portefeuillehouder willen stellen is wat we ons moeten voorstellen bij de pm post t.a.v. personeel en of die bij de andere meer ambitieuze varianten hetzelfde is. 

Inmiddels is in Baarn wel bekend dat onze fractie haar twijfels heeft bij het huidige afvalbeleid. We zullen netjes de evaluatie afwachten en het daar nu even niet meer over hebben. Wel zouden we graag van de wethouder wat willen weten. We hebben gehoord dat zowel Utrecht als Nieuwegein teruggaat naar na-scheiding. Wij willen graag weten wat die ontwikkeling voor effect heeft op de RMN en daarmee ook op de tarieven van Baarn. 

Dan de financiën. Wij zijn verheugd in de perspectiefnota te lezen dat de OZB, conform het coalitieakkoord, enkel met het inflatiepercentage stijgt. Dat kun je dan “vanzelfsprekend” noemen, maar in deze tijd van zoveel onzekerheid is het goed dat hier in ieder geval zekerheid over is. De huidige crisis zorgt niet alleen voor maatschappelijke onzekerheid maar ook financiële onzekerheid. Door financieel duurzaam beleid te voeren staat Baarn er redelijk goed voor. Wel lazen wij ietwat verbaasd dat er in deze perspectiefnota ook keuzes gemaakt worden die op langere termijn d.w.z. vanaf 2040 tot hogere lasten zullen leiden. Dat gaat over de rentelast van de leningen en het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte. Dat zijn we niet gewend in Baarn! Het klinkt ons als “een hypotheek op de toekomst”. Het lijkt alsof er een andere wethouder financiën over onze schatkist waakt! Misschien kan de wethouder daar op reageren om ons gerust te stellen.

Afgezien van de paar vragen die wij hebben, kunnen wij ons vinden in deze conservatieve benadering van deze perspectief nota die voor ons passend is in deze onzekere tijden.