Mobiliteitsvisie Baarn

In de meest recente raadscyclus stond de ‘Nota uitgangspunten en ambities mobiliteitsvisie Baarn’ op de agenda van de Baarnse gemeenteraad. In de nota staat een zin die ons uit het hart is gegrepen: "Mobiliteitsgedrag en keuze voor een type voertuig zijn, behoudens wettelijke voorschriften en beperkingen, een vrije keuze” ... maar hoe werkt dat uit in de lokale praktijk?

© VVD Baarn

In de laatste raadscyclus van 2019 stond de Nota uitgangspunten en ambities mobiliteitsvisie Baarn op de agenda van de Baarnse gemeenteraad.

De mobiliteitsvisie is een instrument dat wordt ingezet om de ontwikkeling van de mobiliteit in en om Baarn te sturen, te faciliteren en te beïnvloeden. Kernopgaven daarbij zijn duurzaamheid, bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en gastvrijheid. Op basis van de uitgangspunten en ambities worden een mobiliteitsvisie en bijbehorende mobiliteitsagenda opgesteld, die in de eerste helft van 2020 aan de raad zullen worden voorgelegd. In de voorgestelde uitgangspunten en ambities voor de op te stellen mobiliteitsvisie kan de VVD-fractie zich vinden.

In de nota staat een zin die ons uit het hart is gegrepen en die luidt: "Mobiliteitsgedrag en keuze voor een type voertuig zijn, behoudens wettelijke voorschriften en beperkingen, een vrije keuze." Die keuzevrijheid is voor ons als VVD essentieel. Mensen hun auto uit pesten of tot iets dwingen, is wat ons betreft niet aan de orde. Zo krijgt de parkeervariant voor het nieuwbouwproject Baarnsche Zoom waarbij bewoners niet meer dan één auto mogen hebben, bij ons de handen niet op elkaar. Maar we willen wel mensen uitnodigen en verleiden tot gedragsverandering en het maken van andere keuzes.

We hebben het college twee aandachtspunten meegegeven voor het opstellen van de mobiliteitsvisie:

De wereld verandert constant en ontwikkelingen gaan steeds sneller, met als risico dat je als lokale overheid aldoor achter de feiten aan loopt met je oplossingen en aanpassingen in het kader van je mobiliteitsbeleid. Daarom willen we er bij het college op aandringen om in de mobiliteitsvisie en de daarbij behorende mobiliteitsagenda te komen met creatieve en vooral flexibele oplossingen die het mogelijk maken om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe knelpunten.

En we vragen ook aandacht voor fietsparkeren. Als je het gebruik van de fiets stimuleert, moeten mensen bij aankomst op hun bestemming die fiets wel op een ordentelijke manier kwijt kunnen. Dat betekent dat bij de inrichting van de openbare ruimte rekening moet worden gehouden met het herbergen van een groeiend aantal fietsen.