Algemene Beschouwingen VVD 2019

Vrijheid, eigen verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Jezelf mogen zijn, houden van wie je wilt en leven in vrijheid. Om deze waarden gaat het bij de VVD. Vanuit dat gedachtengoed zetten wij ons in voor Baarn. Op veel plaatsen in de wereld is er onrust. Tussen al die toestanden is Nederland een baken van rust. Wij zijn vrij, welvarend en veilig. We hebben het hier goed .En zeker ook als je naar Baarn kijkt. Maar dat gaat niet vanzelf. Daar moet je iets voor DOEN. Dat blijkt ook uit de ambitieuze perspectiefnota die wij vandaag bespreken. Alhoewel we de titel Samen vooruit niet spannend vinden , is de inhoud des te beter! Want er gebeurt heel veel moois in Baarn! lees verder

Geacht college, collega-raadsleden, bezoekers in deze raadszaal en mensen die ons thuis via de radio of televisie volgen,

Vrijheid, eigen verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Jezelf mogen zijn, houden van wie je wilt en leven in vrijheid. Om deze waarden gaat het bij de VVD. Vanuit dat gedachtengoed zetten wij ons in voor Baarn. 

Op veel plaatsen in de wereld is er onrust. Tussen al die toestanden is Nederland een baken van rust. Wij zijn vrij, welvarend en veilig. We hebben het hier goed .En zeker ook als je naar Baarn kijkt.  

Maar dat gaat niet vanzelf. Daar moet je iets voor DOEN. Dat blijkt ook uit de ambitieuze perspectiefnota die wij vandaag bespreken.  Alhoewel we de titel Samen vooruitniet spannend vinden , is de inhoud des te beter! Want er gebeurt heel veel moois in Baarn!

De algemene uitkering vanuit het rijk die grotendeels de inkomsten van onze gemeente bepaalt, neemt niet toe ondanks dat alles toch duurder wordt. We moeten als gemeente dus zorgvuldig maar ook creatief omgaan met de middelen die er zijn. Dat is wat ons betreft goed gelukt in deze Perspectiefnota, de opmaat naar de Begroting. De accenten die worden gelegd in de perspectiefnota zijn de 3 belangrijke onderwerpen die voortkomen uit het coalitie- en het collegeakkoord: Bouwen, Duurzaamheid en Ondernemersklimaat. Deze zaken zijn nodig voor een toekomstbestendig, duurzaam en ondernemend Baarn.


(Veiligheid)

Veiligheid is voor de VVD altijd erg belangrijk. Wij zien het vergroten van de veiligheid als één van de kerntaken van de gemeente. De BOA’s en de politie zouden nog meer zichtbaar moeten zijn, ook voor het gevoelvan veiligheid.  Daar hoort ook verkeersveiligheidbij. We zijn daarom blij te lezen dat er extra wordt ingezet op de grote ergernis van veel inwoners, het fout parkeren.

(Regionale samenwerking)

Ik zei het al eerder: Baarn als mooie gemeente behouden gaat niet vanzelf, je moet er wat voor DOEN:door het  beste te halen uit de samenwerking met de ons omliggende gemeenten. En die regionale samenwerking is er steeds vaker omdat het onontkoombaar is  gezien alle taken die gemeenten vanuit het rijk krijgen toebedeeld. Maar is die regionale samenwerking ook steeds beter?  Hoewel efficiencyvoordeel niet altijd de  belangrijkste reden voor de samenwerking is, moeten we er voor blijven waken dat de kosten reëel blijven.

(Gemeentelijke lasten)

Door de stijging van de kosten van verbranding van afval, is de stijging van de afvalstoffenheffing voor onze inwoners helaas onontkoombaar.  We hebben de afgelopen jaren de onroerend zaak belasting voor inwoners kunnen beperken tot stijging met het inflatiepercentage. Wat de VVD betreft zouden we graag een stapje verder gaan naar het  verlágen van de OZB. Echter, gezien de vele ambities van deze raad en het college hebben wij in het coalitieakkoord al geschreven akkoord te gaan met een jaarlijkse stijging van de OZB van maximaal de inflatiecorrectie.

Voor wat betreft afvalverwerking zullen wij als VVD er voor blijven waken dat het serviceniveauvan het inzamelen van afval voor onze inwoners op een acceptabel niveau blijft. Daarnaast pleiten wij voor een nog betere controle van de toegang tot het gebruik van ons afvalbrengstation/milieustraat, tenslotte uitsluitend bedoeld voor particuliere huishoudens.

 

(Inwonerparticipatie)

In Baarn hoeft niemand aan de zijlijn te staan, Baarnaars worden actief betrokken bij dat wat er in Baarn gebeurt.  Gelukkig kunnen inwoners sinds dit jaar door de nieuwe beeld en geluidsapparatuur ook de Informatieraad rechtsreeks via de televisie, computer of I pad volgen.  Natuurlijk ook dankzij de bijna professioneel werkende vrijwilligers van RTV Baarn. De VVD vindt het van groot belang goed te luisterennaar inwoners om vervolgens goed belangen af wegen. Wij zijn immers belangen afwegers, geen belangenbehartigers.  De vele insprekers bij de presentatie van de plannen van Soestdijk en de Speeldoos laten zien dat inwoners oprecht geïnteresseerd zijn in wat er gebeurt in Baarn. Nieuwe initiatieven en experimenten om inwoners nóg meer te betrekken bij ontwikkelingen, zoals de “Inwonertop” en de in de voorliggende perspectiefnota aangekondigde “Jongerentop” worden door de VVD dan ook omarmt. 

 

(Bouwen)

Het is geen geheim dat de VVD de noodzaak van nieuwe woningen ziet. Het is voor Baarn goed dat we op schema liggen met de bouw van de 1000 woningen die voor 2030 gebouwd worden. Onze complimenten aan het college voor deze voortvarendheid. Het is als een vliegwiel dat op gang is gekomen. Er wordt In de eerste plaats zoveel mogelijk gekeken naar inbreidingslocaties. Maar daar gaan we het niet mee redden. De Baarnse zoom is wat de VVD betreft de uitgesproken locatie voor een nieuwe wijk. Geen gewone wijk maar een innovatieve wijk met fraaie duurzame woningen voor de verschillende doelgroepen, passend in de Woonvisie die dit jaar wordt herijkt. We realiseren ons dat we deze maand een belangrijke stap kunnen zetten om de kadersvoor de wijk vast te leggen. De innovatieve wijk met veel woningen maakt dat we bij inbreiding meer ruimte hebben voor de ruimtelijke kwaliteit. Ook het ombouwen van kantoren naar woningen zorgt ervoor dat we het mogelijk maken dat ook onze kinderen en kleinkinderen een huis kunnen vinden in ons mooie Baarn. 

 

(Regeldruk)

Het is niet altijd gemakkelijk om bij die bouwplannen alle belanghebbenden mee te krijgen. Een stapeling van eisen t.a.v. parkeren, duurzaamheid, geluid etc.  maakt het soms bijna onmogelijk om stappen te zetten. Er zijn de afgelopen jaren heel wat extra regels en verboden bijgekomen. De VVD is niet voor extra regels in de sfeer van verbieden. Wij willen eerder de regeldruk terugbrengen. Door het vinden van oplossingen. Laten we in Baarn niet te snel richting het verbieden gaan. 

 

(Duurzaamheid)

Het is ook onze ambitie voor Baarn om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn. Dat we hiervoor ook afhankelijk zijn van de overheid, omliggende gemeenten en de provincie is een feit. We zijn benieuwd naar de plannen op wijkniveau van het college die dit jaar en volgend jaar opgesteld worden. We zullen dit zeer kritisch volgen. De taakstelling zoals die in de perspectiefnota is opgenomen op basis van de adviezen van gespecialiseerde adviesbureaus bedraagt € 116.000. Wij gaan ervan uit dat dit bedrag het is voor de komende 4 jaar. Want financiële haalbaarheidstaat voor ons voorop. 

Wat ons betreft liggen er mooie kansen om op het project Baarnse zoom duurzame woningen te bouwen.

 

(Erfgoed)

We zijn erg blij dat de beleidsvisie Erfgoed, vorige maand unaniem door de raad aangenomen.  Ook het herstelplan van het Cantonspark zal binnenkort tot uitvoering komen. Er is een aanzienlijk bedrag voor beschikbaar gesteld. De VVD vindt dat de brug die nodig gerestaureerd moet worden ook binnen het beschikbare budget van maar liefst            € 600.000 gerestaureerd moet kunnen worden, overigens precies zoals in het herstelplan staat. Hiervoor kondig ik dan bij deze een amendement aan dat wij bij de besluitraad van 4 juli zullen indienen.


(Soestdijk)

De VVD fractie staat in principe positief tegenover de plannen voor Soestdijk. We hebben zonder twijfel respect voor deze ondernemers die een dergelijk groot project aan durven. De ontwikkeling van een platform voor innovatie en ondernemend Nederland op Soestdijk is een mooi concept. Maar er waren voor ons nog teveel onduidelijkheden om zonder risico volmondig “ja” tegen het ruimtelijk kader te kunnen zeggen. De onduidelijkhedenliggen voor ons op het gebied van natuurwaarden, het aantal woningen en hotelkamers, de oversteek naar de parade maar ook zeker wat betreft de aanrijroute naar het Paleis vanaf de A1. De Amsterdamsestraatweg is nu al druk omdat het verkeer uit Soest ook via die weg naar de A1 rijdt.  Onze fractie heeft er het volste vertrouwen in dat het college in november met een voorontwerp bestemmingsplan komt waarin met  de door de raad gestelde randvoorwaarden rekening wordt gehouden.

 

(Vorstelijk Baarn/toerisme en recreatie)

Baarn heeft alles in huis om veel mensen van te laten genieten: een bosrijke omgeving met prachtige wandel-en fietspaden, bijzondere historische gebouwen, alle voorzieningen en een gezellig centrum met verschillende horeca gelegenheden. Het is goed dat de raad deze maand debatteert over de beleidsnota Toerisme en Recreatie. Dat Baarn echt veel beter op de toeristische kaartgezet kan worden is een feit. 

 

(Economie en bedrijvigheid)

De herinrichting van het centrum is zo goed als afgerond. Het ziet er mooi en uitnodigend uit. Of de opknapbeurt daadwerkelijk gaat zorgen voor meer bezoekers in de Laan- en Brinkstraat is niet met 100% zekerheid te zeggen maar wij VVD-ers zijn optimisten en hebben er alle vertrouwen in. Niets doen is wat ons betreft geen optie.  Bereikbaarheid en het tegengaan van leegstand blijven voor ons de belangrijkste aandachtspunten.

Wethouder van Economische Zaken Jansma bezocht de afgelopen 4 jaar meer dan 100 Baarnse bedrijven. Wij vinden het heel belangrijk dat hij hiermee doorgaat, het zorgt voor een belangrijke verbinding tussen bedrijfsleven en gemeente. We kijken uit naar het Actieplan Levendig Centrum.

 (Personeelsbeleid)

Het blijkt voor de gemeente steeds moeilijker om goed personeel aan te trekken dat ook langer blijft. Baarn wordt door ambtenaren vaak als opleidingsgemeente gebruikt, om vervolgens meer te gaan verdienen in een grotere buurgemeente. Onze vraag vandaag aan het college, specifiek aan wethouder Stroo, wat zijn visieis om dit de komende jaren te draaien. We kunnen tenslotte niet ongelimiteerd blijven inhuren.

 

 (Sociaal Domein)

Uitgangspunt voor de VVD is zelfredzaamheid. Wie kan meedoen doet mee en wie kan werken werkt. Mensen die écht niet kunnen worden geholpen.  Door meer aandacht te besteden aan preventie van armoede, schuldenproblematiek en financieel misbruik wordt de zelfredzaamheid gestimuleerd. Dat hier extra budget voor komt is voor ons vanzelfsprekend. 

Het college schrijft in de Perspectiefnota te willen experimenteren met de bijstand en dat ondersteunen wij van harte.  En het is goed dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door momenteel 3 fte garantiebanen.

 De vele vrijwilligers in Baarn, actief in  het verenigingsleven, verdienen ondersteuning van de gemeente. En voor de Baarnse brandweerworden nog altijd vrijwilligers gezocht!  Vrijwilligers dragen bij aan de eerder genoemde sociale cohesie. We zijn blij met het voornemen van het college het vrijwilligersbeleid te actualiseren en juichen het van harte toe dat daar extra budget voor wordt uitgetrokken. 

Voorzitter, ik rond af.

Voor ons ligt een degelijke en ambitieuze kadernota die moet worden omgezet in acties. In DOEN.  Er blijkt ook uit dat we op de verschillende terreinen goed op koers liggen. Er gebeurt veel in Baarn en heel veel moois!

Financieel moeten we nóg zorgvuldiger en creatiever zijn en dat wordt goed vertaald in de Perspectiefnota. 

 “Niets doen is geen optie”- beslissingen blijven moeilijk maar móeten wel, willen we blijven DOEN

Met niet alleen een prachtig gerenoveerd centrum én paleis Soestdijk om de hoek maar ook over een paar jaar een prachtig vernieuwde Speeldoos/bibliotheek, hebben we een vorstelijke kans in handen, laten we die dan ook volop benutten. 

Omdat Vorstelijk Baarn de gaafste gemeente is in het mooiste land!

 

Suzanne Oortman Gerlings

Fractievoorzitter VVD Baarn

Juni 2019