Paleis Soestdijk (deel 1)

Dat de toekomst van Paleis Soestdijk bij vele Baarnaars aan het hart ligt bleek al tijdens de Informatieraad op 3 april. Er waren maar liefst 16 insprekers! En heel veel geïnteresseerden in de zaal. In dit stuk een verslag vanuit de fractie VVD Baarn


De gemeenteraad kon zich afgelopen maand voor de allereerste keer uitspreken over de plannen die de Meijer Bergman erfgoed groep onder de naam Made by Holland heeft met Paleis Soestdijk. De raad werd gevraagd in te stemmen met het Ruimtelijk Kader. Maar wat is eigenlijk een ruimtelijk kader? Het is eenvoudigweg  een tussenfase. De Raad kreeg hiermee de mogelijkheid alvast kennis te nemen van de zaken die allemaal geregeld moeten worden in het ontwerp bestemmingsplan. Dit ruimtelijk kader is dus de basisvoor het ontwerpbestemmingsplan. Dat is dus een voordeel voor de raad: het gaf ons nu  de mogelijkheid al in een eerder stadium inzicht te krijgen in wat er staat te gebeuren. 

Het gaat om een overeenkomst tussen 2 partijen (Rijksgebouwendienst en de Meijer Bergman Erfgoed groep) met diverse voorwaarden. Wij zijn geen partij in deze. Over een aantal van de voorwaarden gaan wij als raad van Baarn niet. Rijksvastgoed heeft de doorberekeningen gedaan, screening van het financiële plaatje. En toch maken wij ons zorgen. Want, wát als de exploitatie tegenvalt of wát als de opbrengst van de huizen niet volledig gebruikt wordt voor de renovatie van het paleis? En wat stopt de Meijer Bergman groep eigenlijk zelf aan eigen middelen in het paleis? Hoe zit het met de aantasting van de natuur en wat zijn de gevolgen van het grotere aantal woningen en meer hotelkamers dat er komen dan eerder waren gepland? Hoe wordt de verkeersafwikkeling geregeld (en betaald) als er 400.00 mensen extra naar Baarn komen? En niet te vergeten: wat hebben Baarn en de Baarnse ondernemer aan het plan?

Dit zijn zomaar wat vragen. Heel belangrijke vragen. Juridische vragen. Waar niet 1-2-3- een antwoord op is. Er lopen nog onderzoeken en er moeten nog zaken worden onderzocht. Onze grootste vraag : worden we als raad van Baarn door het vaststellen van dit Ruimtelijk Kader  ergens in meegetrokken waar we op dit moment de juridische-  en financiële gevolgen nog niet van kunnen overzien? Zitten we bv vast aan 98 huizen en 120 hotelkamers? Wij hebben daarom tijdens de debatraad op 10 april gepleit voor het inschakelen van een gespecialiseerd jurist die de raad gedurende het proces, dat de komende maanden/jaren  gaat spelen, kan bijstaan. We kregen geen steun hiervoor van andere partijen. 

Instemmen  met het raadsvoorstel zou betekenen dat we het Ruimtelijk kader met de vele onduidelijkheden en onzekerheden (er lopen nog veel belangrijke onderzoeken) zouden vaststellenmet het risico dat we met zaken zouden instemmen waar we later ongewild aan vast zouden zitten.  In de debatraad hebben wij ingebracht dit woord “vaststellen” te wijzigen in andere bewoordingen. 

In de week tussen de debatraad en de besluitraad ( normaliter zitten daar 2 weken tussen maar vanwege de meivakantie maar 1) is er veel overleg geweest tussen de verschillende partijen. Met name als het om een dergelijk belangrijk onderwerp gaat is het goed om ook buiten de coalitie samen te werken.

Uiteindelijk zijn we, bijna unaniem, tot de conclusie gekomen dat het beter was het Ruimtelijk Kader van de agenda van de Besluitraad te halen en tegelijkertijd duidelijke kaders mee te geven voor de plannen met het paleis.

Op initiatief van mede coalitiepartij CDA is een motie opgesteld om aan wethouder Erwin Jansma de randvoorwaarden mee te geven voor het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan dat voor november a.s. op de agenda staat. In eerste instantie waren wij geen mede-indiener van de motie. We hadden nl. onze bedenkingen bij beslispunt 1 van het raadsvoorstel.  Niet alleen omdat Made by Holland de wedstrijd won met o.a. het gegeven dat ze de woningen ook buiten het marechaussee terrein mochten bouwen maar vooral om het feit dat er in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie staat dat kleinschalige verstedelijking van historische buitenplaatsen is toegestaan mits dit bijdraagt aan de instandhouding, wat hier dus het geval is. Tijdens een schorsing werd besloten ook rekening te houden met provinciaal beleid waardoor wij de motie besloten mede in te dienen. De tekst van de motie treft u hierbij aan.(zie bijlage)

De VVD fractie staat in principe positief tegenover de plannen van Made by Holland. We hebben zonder twijfel respect voor deze ondernemers die een dergelijk groot project aan durven. De ontwikkeling van een platform voor innovatie en ondernemend Nederland is zeker een mooi concept. Maar er zijn voor ons nog teveel onduidelijkheden om zonder risico volmondig “ja” tegen het ruimtelijk kader te kunnen zeggen. Onze fractie heeft er het volste vertrouwen in dat het college in november met een voorontwerp bestemmingsplan komt waarin met de door de raad gestelde randvoorwaarden rekening wordt gehouden.