De Speeldoos, Volksuniversiteit en Bibliotheek – besluit in de raad (27 maart 2019)

Tijdens deze raadsvergadering stons de beslissing over de kredietaanvraag voor de realisatie van de (ver)nieuwbouw van de Theater annex Bibliotheek centraal. Dit besluit geldt als (voorlopig) slotstuk van een langdurig traject waar VVD Baarn van aanvang af actief bij betrokken is geweest. We hebben inhoudelijk onze bijdrage geleverd, we hebben alle betrokken belangen zorgvuldig afgewogen en heel goed nagedacht over de juiste, toekomstige invulling voor alle voorzieningen die Baarn rijk is.

Juist omdat we bij het gehele proces zo nauw betrokken zijn en zullen blijven, willen we in tweeërlei opzicht ook alvast een voorschot nemen op de toekomst.

Allereerst willen wij de mogelijkheid behouden om de huidige beheers- c.q. exploitatieovereenkomst tussen het theater, de volksuniversiteit en de bibliotheek te evalueren en eventueel aan te passen aan gewijzigde, toekomstige omstandigheden. Wij denken hier concreet ook aan de mogelijkheid om eventueel de gebruikers van Hoofdstraat 1 bij de beheers- en/of exploitatieovereenkomst te kunnen betrekken.

En, hoe zit het dan met de inbreng van vele, bezorgde inwoners en winkeliers die we met oprechte overtuiging en emotie hebben horen pleiten voor het behoud van onze bibliotheek in het centrum en daarmee ook voor de bijbehorende voetstappen in de Laanstraat? Zijn al hun inspanningen tevergeefs geweest? Nee, integendeel.

De VVD heeft –naast een te vernieuwen Theater annex Bibliotheek- doelbewust gekozen voor een levendig verzamelgebouw aan Hoofdstraat 1.  Wij hebben een groot vertrouwen in het op die locatie realiseren van een trefpunt met een belangrijke culturele en sociale functie, die naar onze overtuiging voor de inwoners van Baarn aantrekkelijk zal zijn én een wezenlijke bijdrage zal gaan leveren aan een sterk centrum. 

Juist omdat we het belang van onze inwoners en winkeliers serieus nemen, nemen we aan dat de wethouder wil onderzoeken bij de ontwikkeling van Hoofdstraat 1 of RTV Baarn, als belangrijke, toekomstige partij al eerder kan overgaan naar dit pand. Reden hiervoor is om (al dan niet gedeeltelijke) leegstand van het huidige bibliotheekpand te voorkomen. Bovendien willen wij dat RTV Baarn zo vroeg mogelijk met ideeën kan komen, maximale invloed kan hebben op de inrichting van de benodigde ruimten en natuurlijk op de techniek. Als de realisatie van deze hoogstaande technische media-faciliteit eerder en over een langere tijd kan worden uitgespreid, kan RTV Baarn naar onze mening ook sneller haar rol gaan vervullen in de verlevendiging van ons nieuwe cultureel/maatschappelijke verzamelgebouw in het centrum.

Daarom hebben wij ingestemd met het raadsvoorstel en kan nu een aanvang worden gemaakt met de realisatie van de (ver)nieuwbouw van het Theater annex Bibliotheek.

Maike Koenders