De Speeldoos, Volksuniversiteit en Bibliotheek – debat in de raad (13 maart 2019)

Het lijkt ons bijna niet mogelijk dat wij als raadsleden in de vergadering Debat in de Raad met elkaar gaan discussiëren, zonder terug te blikken op de voorgaande vergadering Informatie in de Raad van 6 maart jl.

Het lijkt ons bijna niet mogelijk dat wij als raadsleden in de vergadering Debat in de Raad met elkaar gaan discussiëren, zonder terug te blikken op de voorgaande vergadering Informatie in de Raad van 6 maart jl.

Duidelijk is dat we moeten nagaan of wij als Raad ‘ziende blind en horende doof’ zijn geweest. We hebben namelijk vertegenwoordigers van vele, bezorgde inwoners en winkeliers met oprechte overtuiging en emotie horen pleiten voor het behoud van onze bibliotheek in het centrum en daarmee ook voor de bijbehorende voetstappen in de Laanstraat.

We hebben aan de andere kant ook de directeuren van de Speeldoos en de bibliotheek met bijzonder groot enthousiasme horen spreken over de constructieve vormgeving van hun samenwerking, de belangrijke voordelen die zij zien wanneer zij deze samenwerking daadwerkelijk gestalte kunnen gaan geven en het vertrouwen dat zij daardoor hebben in een duurzame toekomst, ook financieel, van onze voorzieningen. 

Naar onze stellige overtuiging hebben wij ons ‘blind noch doof’ getoond, maar wel degelijk alle argumenten zorgvuldig gewogen. De diverse fracties binnen onze Raad zijn weliswaar de vertegenwoordigers van de inwoners van Baarn, maar wij zijn geen directe belangenbehartigers. Wij worden juist geacht aan een belangenafweging te doen, waarbij in dit geval de instandhouding op de lange termijn van twee voor Baarn belangrijke culturele voorzieningen zwaar weegt.

Zien wij dan niet de mogelijk nadelen? Ook hiervoor sluiten wij onze ogen niet, maar eventuele negatieve gevolgen van de huidige plannen zullen we bij de nadere uitvoering zoveel mogelijk moeten zien te beperken of beter nog: moeten zien weg te werken.

Belangrijk voor ons is dan ook het uitwerken van de plannen voor (her)ontwikkeling  van het huidige pand aan de Hoofdstraat 1. Hierbij is doelbewust gekozen voor het uitgangspunt dat op deze locatie culturele en maatschappelijke organisaties kunnen worden gehuisvest, waardoor een levendig verzamelgebouw ontstaat. Wij hebben een groot vertrouwen in het realiseren van deze levendige locatie met een culturele en belangrijke sociale functie, die naar onze overtuiging een wezenlijke bijdrage zal gaan leveren aan een sterk centrum.

Alles overwegend, nu dit belangrijke voorstel in de Raad voorligt, past het ons inziens om de Raad te complimenteren met de duidelijke keuze die al in 2017 is gemaakt en het heldere kader dat toen door de Raad is meegegeven. Dit met als resultaat het voorliggende plan dat onder meer door de wethouder zorgvuldig is uitgewerkt en goed onderbouwd.

Maike Koenders