Wellnesshoek Zwembad De Trits

In de raadsvergaderingen van november 2018 gaat het om een door Stichting De Trits gewenste uitbreiding van de wellnessvoorzieningen en een daarmee samenhangende beperkte uitbreiding van het gebouw.

In de raadsvergaderingen van november 2018 gaat het om een door Stichting De Trits gewenste uitbreiding van de wellnessvoorzieningen en een daarmee samenhangende beperkte uitbreiding van het gebouw. 

De exploitatie van Sportcentrum De Trits is doelbewust op afstand gezet, zoals bij alle sportvoorzieningen in Baarn. Daarmee is de vraag over de inhoudelijke keuzes bij deze exploitatie niet aan de gemeenteraad, maar dit valt onder uitvoering en verantwoordelijkheid van het bestuur.

De vraag die aan de raad wél voorligt, is of wij bereid zijn om investeringskosten die voorvloeien uit de door De Trits gemaakte keuzes vóór te financieren? Het antwoord hierop kan wat ons betreft kort zijn: het is staand beleid dat wij een exploitant de ruimte geven bij dergelijke voorfinancieringen.

Volledigheidshalve, wij gaan er vanuit dat bij de beperkte uitbreiding van het exterieur van het gebouw duurzaamheidsmaatregelen als energiebesparing door goede isolatie en een verantwoord uiterlijk worden meegenomen door het bestuur.

Concluderend: wij als VVD Baarn zullen instemmen met het voorliggende raadsvoorstel.

Toch willen wij nog het volgende opmerken. Gezien de nodige vragen die onze collega-raadsleden voorafgaande aan de debatvergadering hebben gesteld, lijkt het alsof er behoefte bestaat aan een ander debat. Namelijk een debat over het nut en de noodzaak van de commerciële activiteiten die De Trits heeft ontplooid en in de toekomst wil gaan ontplooien en of en in hoeverre de verschuiving naar dergelijke commerciële activiteiten terecht is.

Als er een eventuele vervolgdiscussie komt, neemt VVD Baarn alvast een voorschot. Voor ons geldt één belangrijk uitgangspunt: commerciële activiteiten die door De Trits worden ondernomen, mogen nooit belemmerend zijn voor de sportverenigingen die maximaal en optimaal gebruik moeten kunnen maken van de zaalfaciliteiten van De Trits. Wij beschouwen het faciliteren van alle sportverenigingen en het zo belangrijke sportverenigingsleven namelijk als primaire taak van ons als raad.