Ondernemend en duurzaam naar 2019

Hier treft u de Algemene Beschouwingen van de VVD voor onze mooie gemeente Baarn onder de titel Ondernemend en Duurzaam naar 2019.

 

vvd logo.png

       Algemene Beschouwingen VVD 2018     

      Ondernemend en duurzaam naar 2019

 

 Geacht college, collega-raadsleden, bezoekers in deze raadszaal en mensen die ons thuis via de televisie volgen,

Vrijheid, eigen verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Jezelf mogen zijn, houden van wie je wilt en leven in vrijheid. Om deze waarden gaat het bij de VVD. Vanuit dat gedachtengoed zetten wij ons in voor Baarn. 

Baarn is een stad met een dorps karakter met een grote sociale cohesie en een groot aantal vrijwilligers.  We denken dat dit mede komt door de vele voorzieningen die wij hier kennen en die stads te noemen zijn. Daar zijn we trots op. Deze constatering wordt bevestigd door nieuwe inwoners van Baarn. Ons lokale beleid is er op gericht om deze voorzieningen in stand te houden, maar wel aan de tijd aan te passen en zó te organiseren dat ze financieel betaalbaar blijven.

De perspectiefnota waar wij vandaag over praten is er één van voorspoed.  De positieve weg die we al in 2015 zijn ingeslagen met de coalitie VVD-CDA-D66-CU/SGP hebben we dankzij de mooie verkiezingsuitslag van 2 maanden geleden kunnen voortzetten. 

Het gaat goed met Nederland. De Nederlandse economie is flink groeiende. Voor de VVD gaat economie niet alleen over geld maar eerder over ménsen en vrijheid: vrijheid voor ondernemers om een zaak op te bouwen en banen te creëren zodat meer mensen de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan het arbeidsproces. De werkloosheid is flink gedaald, mensen die zorg nodig hebben kunnen rekenen op de zorg die ze nodig hebben. Alle kinderen kunnen leren lezen, rekenen en schrijven zodat ze later zelf de vrijheid hebben om keuzes te maken. En is er steeds meer oog voor het behoud van het klimaat en duurzaamheid. 

Ook in Baarn gaat het goed. Er wordt momenteel gebouwd op verschillende inbreidingslocaties en er zitten verschillende mooie bouwplannen in de pijplijn. De seniore Baarnaars die “tijdelijk” naar Soest moesten verhuizen kunnen naar verwachting eindelijk over een klein jaar terugverhuizen naar een prachtige nieuwe Schoonoord locatie. De terreinen van de scholen die de afgelopen jaren zijn verhuisd naar elders in Baarn, krijgen allemaal een mooie nieuwe bestemming, waarbij aan alle doelgroepen wordt gedacht. En plannen voor een grote innovatieve wijk aan de rand van Baarn worden steeds concreter. 

Hiermee maken we mogelijk dat ook onze kinderen en kleinkinderen een huis kunnen vinden in ons mooie Baarn. Het zijn maar een paar voorbeelden maar ze geven aan dat het goed gaat met Baarn. 

 

(Duurzaamheid)

Ook in Baarn moeten en kunnen we onze bijdrage leveren aan de wereldwijde aanpak van het klimaatprobleem. We kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen met het gebruik van olie en gas. Maar dat er moet worden afgebouwd en overgestapt moet worden naar alternatieve energiebronnen is evident. Klimaatneutraal bouwen hoort daar in ieder geval bij. Baarnaars moeten geprikkeld worden zuinig om te gaan met energie. Als gemeente kunnen we daar een rol in spelen en het begin is gemaakt met het Baarns Klimaatakkoord. Op het gebied van bewustwording en voorlichting is wat de VVD betreft nog veel te winnen en daarom zijn wij blij dat het college in de Perspectiefnota aankondigt extra ambtelijke capaciteit in te zullen zetten en een nieuw beleidsplan met uitvoeringsplan op te stellen. 

Voor wat betreft afvalverwerking zullen wij als VVD er voor blijven waken dat het serviceniveau van het inzamelen van afval voor onze inwoners op een acceptabel niveau blijft.

 

(OZB)

Uit de jaarrekening 2017 blijkt dat Baarn een goede financiële positie heeft. Onze reservepositie is goed en de inkomsten en uitgaven zijn in balans. We hebben de afgelopen periode de gemeentelijke lasten voor inwoners kunnen beperken tot stijging met het inflatiepercentage. Wat de VVD betreft zouden we graag een stapje verder gaan naar het  verlágen van de OZB. Echter, gezien de vele ambities van deze raad en het college hebben 

vvd logo.pngwij in het coalitieakkoord al geschreven akkoord te gaan met een jaarlijkse stijging van de OZB van maximaal de inflatiecorrectie.

 

(Inwonerparticipatie)

Inwoners weten steeds beter de informatieraad te vinden en ook de vergadercyclus krijgt blijkbaar steeds meer bekendheid. De rechtstreekse uitzending van de informatieraad is nog niet gerealiseerd, dat gaat gebeuren zodra de nieuwe geluidsapparatuur in de raadszaal een feit is. De VVD vindt het van groot belang goed te luisteren naar inwoners om vervolgens goed belangen af wegen. Wij zijn immers belangen afwegers, geen belangenbehartigers. Nieuwe initiatieven en experimenten om inwoners nóg meer te betrekken bij ontwikkelingen, zoals de “Inwonertop” en “De raad op pad” en in de toekomst een “Jongerentop” worden door de VVD dan ook omarmt. 

 

(Economie en bedrijvigheid)

De herinrichting van het centrum is momenteel nog volop bezig en zal eind van het jaar zijn afgerond. Wat er nu al zichtbaar is, ziet er mooi en uitnodigend uit. Niet alleen hulde aan de ontwerpers en de vaklieden die dit gerealiseerd hebben maar zeker ook aan de vele centrum ondernemers die hebben meegewerkt en bv. speciale “tijdens-de-verbouwing-gaat-de-verkoop-gewoon-door”- acties bedenken om klanten te blijven trekken tijdens de renovatie. Of de opknapbeurt daadwerkelijk gaat zorgen voor meer bezoekers in de Laan- en Brinkstraat is niet met 100% zekerheid te zeggen maar wij VVD-ers zijn optimisten en hebben er alle vertrouwen in. Niets doen is wat ons betreft geen optie. Bereikbaarheid en het tegengaan van leegstand zijn voor ons de belangrijkste aandachtspunten.

Afgelopen jaren bezocht wethouder van Economische Zaken Jansma 100 Baarnse bedrijven. Wij vinden het heel belangrijk dat hij hiermee doorgaat, het zorgt voor een belangrijke verbinding tussen bedrijfsleven en gemeente. De samenwerking tussen Baarnse ondernemersverenigingen, bedrijven en ZZP-ers is cruciaal. Door de samenwerking vinden bedrijven elkaar en kunnen ze elkaar versterken.  


Samenwerking zal er wat ons betreft ook zeker moeten komen met Paleis Soestdijk. We zien de afgelopen week al wat de musical Elisabeth doet voor de ondernemers in Baarn. Het bewijs dat mensen uit heel Nederland een bezoek aan de activiteiten op Paleis Soestdijk combineren met een bezoek aan ons centrum. En dát is wat we willen! Een uitstekend plan dus van het college om de regie hierin te pakken en daar ook extra bemensing op in te zetten. 

 

(Veiligheid)

Wij zien het vergroten van de veiligheid als één van de kerntaken van de gemeente. Inwoners moeten zich overdag veilig voelen maar ook ’s avonds veilig de hond uit kunnen laten. De BOA’s en de politie zouden meer zichtbaar moeten zijn, ook voor het gevoel van veiligheid.  De VVD is vóór de inzet van tijdelijke camera’s op plaatsen waar regelmatig incidenten plaatsvinden.

 

(Sociaal Domein)

Iedereen verdient goede zorg. Jong of oud, rijk of arm. In Nederland betalen gezonde mensen mee voor mensen die ziek zijn. Omdat we het belangrijk vinden om naar elkaar om te zien. En omdat je zelf ook ineens ziek kunt worden.

Uitgangspunt voor de VVD is zelfredzaamheid. Wie kan meedoen doet mee en wie kan werken werkt. Mensen die écht niet kunnen worden geholpen. De gemeentelijke regelingen en voorzieningen die er zijn, moeten door de gemeente meer onder de aandacht worden gebracht. 

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Niet alleen in het creëren van garantiebanen, Baarn gaat van 2 naar 4 van deze banen, maar ook voor wat betreft het activeren en stimuleren van mensen die nu in de bijstand zitten, met meer maatwerk.  Het college schrijft in de Perspectiefnota te willen experimenteren met de bijstand en dat ondersteunen wij van harte.

(Voorzieningen/Sociale cohesie)

Baarn heeft een hoog voorzieningen niveau. Om dat te kunnen behouden moeten we efficiënt omgaan met de voorzieningen die we hebben. Een goed en recent voorbeeld daarvan is de samenvoeging van de bibliotheek, theater De Speeldoos en de Volksuniversiteit. Deze voorzieningen versterken elkaar en zijn méér dan een gezamenlijke accommodatie. Ze zorgen voor ontmoeting tussen mensen en dragen, zoals ik al eerder zei,  bij aan de sociale cohesie die zo kenmerkend is voor Baarn.  

De vele vrijwilligers in Baarn, actief in  het verenigingsleven, verdienen ondersteuning van de gemeente. En voor de Baarnse brandweer worden  nog vrijwilligers gezocht!  Vrijwilligers dragen bij aan de eerder genoemde sociale cohesie. Duidelijk moet worden hoe de gemeente omgaat met het verenigingsleven: is de gemeente bereid de verschillende gemeentelijke panden, strategisch vastgoed genaamd, in te zetten voor de verenigingen? We hebben het dan o.a. over de Boemerang, het gebouw waar nu de bibliotheek in zit en het koetshuis. Onze oproep aan het college is: kom z.s.m. met een plan t.a.v. het accommodatiebeleid. Met z.s.m. bedoelen we vóór volgend voorjaar.

Voorzitter, ik rond af.

De perspectiefnota toont lef en bruist van energie. En dat verdient Baarn.

De VVD gaat voor realistische en haalbare doelen die we samen met onze coalitiepartners willen bereiken. Maar ook zoveel mogelijk met steun van de gehéle raad. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: het beste voor Baarn. De afgelopen raadsperiode hebben we als raad laten zien met wisselende meerderheden veel te kunnen bereiken. We hebben er vertrouwen in dat dat ook deze periode gaat lukken met de nieuwe raad.

Met een prachtig fris gerenoveerd centrum én paleis Soestdijk om de hoek hebben we een belangrijke troef in handen, laten we die dan ook volop benutten. 

Omdat Vorstelijk Baarn de gaafste gemeente is in het mooiste land!

 

Suzanne Oortman Gerlings

Fractievoorzitter VVD Baarn

Juni 2018