Reclamemast Sportpark

Standpunt VVD Baarn mbt Reclamemast Sportpark

In oktober 2016 heeft de Raad in grote meerderheid vóór het geamendeerde voorstel voor twee reclamemasten gekozen: één bij de firma Nijhof en een andere op gemeentegrond op het sportpark terzijde van het industrieterrein. Slechts één nog zittende partij was toen tegen: Groen Links. In opdracht van de Raad is het College vervolgens een aanbestedingsprocedure gestart met als resultaat dit voorstel.

Ook voor de VVD fractie was het ingewikkeld om te komen tot een gedegen besluit. In de fractie wordt verschillend gedacht en de diverse belangen worden zorgvuldig afgewogen. Een belangrijke reden voor onze fractie om vóór een mast op gemeentegrond te kiezen, was om wildgroei van reclamemasten op de industrieterreinen te voorkomen en op deze wijze aan iedereen de mogelijkheid te geven om uitingen te doen via deze ene reclamemast. Bovendien krijgt de gemeente Baarn op vaste momenten, om niet gelegenheid om ook uitingen te doen.

Doorslaggevend om vóór het amendement te stemmen was echter dat de opbrengsten van deze reclamemast structureel worden geoormerkt en beschikbaar komen voor de breedtesport in Baarn. Want daar is het ons uiteindelijk om te doen: geld voor de vele sporters in Baarn.

Alles afwegende:

Tijdens de informatieavond in de raad eerder deze maand zijn geen nieuwe punten ingebracht, anders dan die al bij onze eerdere belangenafweging binnen de fractie een rol hebben gespeeld. Veel van onze aandachtspunten hebben we teruggezien in het aanbestedingsdocument. Alle procedures zijn doorlopen en ook Rijkswaterstaat is akkoord.  Er is een voorlichtingsavond voor omwonenden geweest, daar kwamen slecht 4 belangstellenden. 

De VVD is tevreden met het daadkrachtig uitvoeren van dat wat de raad heeft gevraagd: het oprichten van een gemeentelijke reclamemast, waarbij de opbrengsten voor de breedtesport gebruikt worden conform het raadsvoorstel. En zoals wij ook in het coalitieakkoord hebben opgenomen: eerder genomen besluiten draaien we niet terug. Consistent beleid is waar wij voor staan.

Tot slot willen wij de wethouder in het kader van “citymarketing” vragen om te kijken of het mogelijk is niet alleen “Baarn” bovenaan de mast te laten zetten, maar beter “Vorstelijk Baarn” zodat die uiting, zoals Mooi Baarn het ook graag aangeeft, ook hier breed kan worden uitgedragen.

De VVD fractie zal instemmen met het voorstel.